Šta je muzikoterapija?

Muzikoterapija predstavlja tehniku i metode u kojima muzika ili zvuk služe kao osnovno sredstvo za uspostavljanje komunikacije sa detetom ili grupom.

Cilj muzikoterapije jeste da se na osnovu naučnog i planiranog primenjivanja muzikoterapijskih tehnika pospeši sazrevanje, razvoj, svakodnevno funkcionisanje klijenta/grupe klijenata, a da se u slučaju bolesti postojeći simptomi ublaže ili eliminišu, te da se poremećeni način ponašanja i stavovi izmene.

U ordinaciji Selaković, definišemo primarne ciljeve za svako dete, a muzikoterapeut kao deo Tima stručnjaka različitih profila, delujući iz svog konteksta, radi na njihovom ostvarenju.

Kako izgleda jedna seansa?

Uobičajeno muzikoterapijska seansa traje 50 – 55 minuta, a odluka o tome da li se preporučuje individualna ili grupna terapija donosi se kao timska odluka, uzimajući u obzir uzrast, razvojne karakteristika deteta i postavljene terapijske ciljeve.
Iako je sadržaj na kojem teraput i dete rade, podsticajan, motivišući i retko izaziva otpor, struktura seanse je jasna i čvrsta, a sve aktivnosti (pesma, igra, sviranje) u funkcijji ostvarenja terapijskih ciljeva.

Tako, ono što izgleda kao “igra” ima jasno postavljenu indikaciju, metodologiju i usmereno je postavljenim terapijskim ciljevima.

Ciljevi i zadaci terapije

  • Razvoj psihomotorike – slabost ekstemiteta (ruke ili noge), mt anagažuje pokret u igri sa instrumentima i terapeutom
  • Razvoj sluha (slušanja) i koncentracije
  • Razvijanje doživljaja sebe i drugih
  • Razvoj socijalnih veština

(kontola agresivnosti, saradljivost, komunikativnost, inicijativa, kolektivizam)

  • Razvoj fantazmatskog kapaciteta i rešavanje aktuelnih problema

Ukoliko dete provede sa grupom dovoljno vremena, počinje da percipira ostale članove i da sa njima deli instrumente, terapeuta i na neki (svoj) način komunicira. Kroz pesmu, ples i sviranje deca nemaju utisak da „vežbaju“ već sve doživljavaju kao igru i zabavu, dok su ciljevi muzikoterapeuta veoma jasni.

Možete da dovedete i svoje drugo dete (decu) koje će naučiti da sarađuje sa bratom/sestrom i celom grupom.