Istraživanja pokazuju da veliki broj dece sa ranim razvojnim poremećajima ima značajne probleme u obradi informacija koje se unose preko čula, što može imati ozbiljnog uticaja na ponašanje i funkcionisanje deteta u celini. Više o problemima senzorne integracije možete pročitati ovde. Iz tog razloga neophodno je otpočeti sa senzornom terapijom, tj. intervencijom senzorne integracije.

 

 

 

 

Ciljevi intervencija senzorne integracije su sledeći:

  • Prvi cilj jeste da se pomogne detetu da dostigne stanje smirene budnosti. Uznemirenost i visoka anksioznost usled preosetljivosti vode ka tome da dete funkcioniše na visokom nivou budnosti, što otežava ili čak onemogućava obraćanje pažnje na zadatak (a pažnja je preduslov učenja).
  • Drugi cilj jeste poboljšanje sposobnosti organizacije senzacija u informaciju. Adekvatno poznavanje tela, kako se ono kreće i koje položaje u prostoru može da zauzme, neophodno je za ovladavanje novim motornim veštinama. Motorno planiranje je važan rezultat senzomotorne organizacije.
  • Treći cilj jeste usvajanje pojmova koji leže u osnovi učenja, a to se može dešavati istovremeno sa postizanjem prva dva cilja. Pojmovi su sredstva mišljenja i zavise u velikoj meri od senzornog unosa, naročito od povratnih informacija koje dobijamo pokretom. Takvi pojmovi su „iznad“, „ispod“, „između“, „kroz“, „brzo“, „polako“, i nauče se prirodno i spontano, u kontekstu pokretanja tokom igre ili drugih uobičajenih dnevnih aktivnosti.

 

U našoj Ordinaciji senzornu terapiju vodi Lidija Mitrović, diplomirani defektolog i licencirani senzorni terapeut sa dugogodišnjim iskustvom u tretmanu dece sa ranim razvojnim poremećajima.