Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima dečjeg funkcionisanja.

Psihičke i motorne funkcije su dva osnovna elementa čovekovog ponašanja. U detinjstvu su prvo tesno povezane, da bi se kasnije sve više diferencirale svaka po svojoj hijerarhiji, ali ni tada njihov uzajamni uticaj ne prestaje jer zadržavaju svoju suštinsku povezanost.

reedukacija-psihomotorike2

Razvoj svesti i ličnosti deteta nedeljivo je vezan za doživljaj telesne celovitosti. Doživljaj telesne celovitosti je složen doživljaj koji se postepeno razvija tokom prvih godina života deteta kroz interakcije socijalne sredine i neurobiološke osnove.  Svaka osećajna promena  u detinjstvu praćena je određenom promenom mišićne napetosti i motorne aktivnosti. Upravo pokret predstavlja polugu preko koje se ostvaruju prve težnje deteta ka svetu i preko koje dete deluje na svet. Istovremeno, ti pokreti predstavljaju i prvu šemu iskustva o sebi u svetu i o svetu koji nas okružuje. Usklađenost razvojnog toka predstavlja osnov za harmoničan razvoj psihomotorike, a njena neusklađenost u najranijim fazama razvoja leži u osnovi poremećaja psihomotorike kao što su psihomotorna nestabilnost, poremećaji praksije, tikovi, poremećaji ponašanja.

U reedukaciji psihomotorike se reintegriše funcionalna celovitost psihomotorike deteta, kroz pokret se pobuđuju, ponavljaju i dograđuju senzomotorna iskustva. Kroz reedukaciju psihomotorike se ostvaruje telesni dijalog između deteta i reedukatora, detetu se omogućava da ponovo iskustveno doživi ranije faze doživljaja telesne celovitosti, faze razvoja ovaldavanja prostorom i vremenom, dakle, sve one faze koje su tokom razvoja ostavile nedovoljno jasna iskustva. Upravo zato reedukacija psihomotorike predstavlja višedimenzionalan pristup u radu sa decom i odraslima s poremećajima psihomotorike, koji preko pokreta i tonusa ostvaruje kako telesnu tako i verbalnu komunikaciju. Terapijaki program je zasnovan na individualnim sposobnostima, razlikama i mogućnostima deteta, razvojnim potrebama i osećanjima.

Reedukacija psihomotorike je najprikladniji metod u tretmanu dece sa:

 • disharmoničnim razvojem;
 • dispraksičnim teškoćama;
 • pervazivnim razvojnim problemima;
 • intelektualnom ometenošću;
 • govorno-jezičkim problemima;
 • poremećajima ponašanja

Kroz reedukaciju psihomotorike primenjujemo vežbe opšte reedukacije i vežbe reedukacije psihomotorike:

 • Vežbe za doživljaj gestualog prostora
 • Vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti
 • Vežbe za osamostaljivanje pokreta
 • Vežbe pasivnim pokretima
 • Vežbe za ujednačavanje tonusa
 • Vežbe lateralizovanosti na sebi i drugom

Tretmani se sprovode individualno i deo su individualnog programa rada sa detetom.
Trajanje tretmana je 50 minuta.