Logopedski tretman podrazumeva niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno – jezičkog razvoja (receptivnog govora – razvoj značenja reči i ekspresivnog govora – razvoj reči) i socioemocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, floortime terapije i drugih metoda.

logopedski tretman

Pored ovih tehnika, logopedski tretman se bazira i na upotrebi KSAFA aparata kojim se utiče na brzinu i efekasnost samog tretmana kroz poboljšanje auditivne percepcije i pažnje, verbalne memorije, suprasegmentne strukture govora, stimulacije receptivnog i ekspresivnog govora.

Pored toga logopedskim tretmanom u našoj ordinaciji postiže se i:

 • razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje,
 • uspostavljanje adekvatne SSSG (melodija, tempo, ritam…),
 • bogaćenje rečnika,
 • razvoj rečenice i rečeničnih struktura,
 • razvoj sposobnosti auditivne percepcije i diskriminacije nosilaca gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma),
 • razvoj verbalne memorije,
 • izazivanje glasova,
 • korekcija izgovora glasova,
 • razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema – fonemski sluh,
 • stimulacija postojećih i razvoj novih sposobnosti neophodnih za uspešno savladavanja čitanja i pisanja (tretman disleksije i disgrafije),
 • razvoj globalne psihomotorike,
 • razvoj i diferencijacija oralne praksije,
 • razvoj praksije šake,
 • razvoj grafomotornih sposobnosti,
 • razvoj vizuomotorne koordinacije,
 • podizanje stepena motivacije za komunikacijom,
 • razvoj sposobnosti pragmatske upotrebe jezika (upotreba govora i jezika u skladu sa zahtevima date socijalne situacije i komunikativnog konteksta).