Od 2000. godine u našoj zemlji se intenzivnije radi na promovisanju i razvijanju inkluzivnog obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje je obrazovni sistem u kome se polazi od premise da su sva deca različita, a da je upravo škola ta koja treba da se prilagodi potrebama svojih učenika – kako onih koji imaju smetnje u razvoju, tako i onih koji ih nemaju, što sa sobom nosi neizbežne promene u oblasti školske kulture, politike i prakse. To je obrazovni sistem otvoren za svu decu, u kome akcenat treba da bude, ne na dečjim slabostima i ograničenjima, već na njihovim individualnim potencijalima.

Fotolia_56426654_Subscription_Monthly_M

 Poznato je da deca sa razvojnim smetnjama zahtevaju dodatnu podršku u učenju i usvajanju školskog gradiva. Nažalost, kako je većina redovnih škola uglavnom nedovoljno pripremljena za implementaciju inkluzije – kadrovski, programski, tehnički i prostorno – takva intervencija često izostaje. Praksa je pokazala da značajan broj dece sa razvojnim smetnjama uključenih u redovne škole, ima brojne probleme da na adekvatan način usvoji ono što je planom i programom predviđeno, čak i u slučajevima kada nastavu pohađaju po posebno prilagođenom programu. Te teškoće su jednim delom uslovljene samom prirodom njihovog problema – poteškoćama u prijemu i kognitivnoj obradi prezentovanih informacija, problemima u usmeravanju i održavanju pažnje na nastavni sadržaj koji treba naučiti i sl. Čak i kada školu pohađaju prema individualizovanom programu kreiranom prema sopstvenim potrebama, čine to uz nastavni materijal koji nije prilagođen osobenostima njihovog senzornog i perceptivnog funkcionisanja. Neretko im nedostaju i dodatna pažnja i angažovanje nastavnog kadra, što je preduslov za usvajanje gradiva i realizaciju njihovog punog kognitivnog potencijala. Neuspesi koji neminovno prate opisano, svakako vode gubitku samopouzdanja i samopoštovanja, te daljem povlačenju u sebe, gubitku motivacije za učenjem i razvoju otpora prema školi.

Tim naše ordinacije, prepoznao je potrebu dece sa razvojnim smetnjama uključenih u inkluzivno obrazovanje za dodatnom podrškom u učenju i usvajanju školskog gradiva. Vodeći se principima savremene kognitivne psihologije, uz primenu principa i tehnika uspešnog učenje i pamćenja, a vodeći računa o osobenostima svakog deteta, pristupa se izradi i implementaciji individualizovanog programa dodatne podrške u usvajanju školskog gradiva. Naš cilj je, da primenjujući najnovija naučna saznanja, radeći na prilagođenom nastavnom materijalu i uz adekvatna didaktička sredstva, pomognemo detetu da razvije svoje pune kognitivne potencijale, poboljša akademske i socijalne kompetence, razvije samopuzdanje i motivaciju za učenjem i ovlada obrascima ponašanja i veštinama bitnim za uspešno funkcionisanje u školskom okruženju.