doktor bioloških nauka

Dr sci Katarina Bojović, dipl.def. logoped, osnovne studije završila na fakultetu za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor nauka – biološke nauke.

U Kraljevskoj pedijatrijskoj bolnici u Oslu, Norveška prošla obuku na HPLC aparatu za detekciju urinarnih peptida kao faktora rizika u nastanku poremećaja iz autističnog spektra.

Učesnik međunarodnih konferencija iz oblasti autizma i drugih razvojnih poremećaja (Rim, Varšava, Ljubljana). Koautor više radova iz oblasti primene biomedicinskih intervencija u ranoj rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajima. Autor dva rada objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21).