Anđelija Dimović

Zvanje diplomiranog i master kliničkog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je petogodišnju edukaciju iz Transakcione analize i do sada stekla sertifikat TA Savetnika. Trenutno se edukuje iz Integrativne dečje psihoterapije, završava modalitet Dečje psihodrame. Član je Balint društva Srbije i aktivni učesnik kontinuirane edukacije Balint metodom, koja je usmerena na unapređenje kvaliteta odnosa terapeut – klijent. Završila je edukaciju iz Dijagnostike neurorazvojnih problema kod dece i stekla dodatna znanja iz ove oblasti. Radi psihološko testiranje dece i adolescenata, psihoterapiju dece i adolescenata, kao i savetovanje sa roditeljima.

Tokom staža na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu bila je angažovana u okviru Klinike za decu i omladinu i Klinike za bolesti zavisnosti. Bavila se terapijskim radom i psihodijagnostikom dece i adolescenata. Stekla je znanja i veštine u primeni kognitivnih testova, testova ličnosti i Roršah metode. Pored standardnog terapijskog i psihodijagnostičkog rada, poznaje i proces profesionalne orijentacije koji, uz primenu određenih psiholoških testova, nudi pomoć u adekvatnijem sagledavanju interesovanja i sklonosti, kako bi u skladu sa njima mladi ljudi bolje usmerili svoje profesionalne aktivnosti i izbor buduće karijere.

Učestvovala je, kao koautor, u nekoliko naučnih radova i knjiga iz oblasti psihologije i psihijatrije.

Ivana Erić

Osnovne studije i zvanje diplomiranog psihologa stekla 2007. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u individualnom i grupnom radu sa decom i odraslima. Pohađala je mnogobrojne stručne kurseve i edukacije. Učestvovala, kao autor i  voditelj, na više projeklata u oblasti unapređivanja mentalnog zdravlja mladih koji su realizovani pod pokroviteljstvom grada Beograda (psihološko – edukativne radionice za mlade, grupe za lični rad).

Edukovana iz Geštalt psihoterapije za rad sa odraslima (bazični nivo), ali i iz REiCBT terapije za rad sa decom i adolescentima. Sertifikovani trener asertivne komunikacije. Edukovana za testiranje profesionalnih opredeljenja.

Kroz višegodišnje radno iskustvo u školi edukovana na temu vršnjačkog nasilja, inkluzivnog obrazovanja i psiholoških intervencija u radu sa decom i adolescentima.

Obavlja psihološku dijagnostiku, individualni rad sa decom, kao i savetodavni rad sa roditeljima.

Sandra Kostadinović

Završila je fakultet za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2020. godine, smer senzomotoričke smetnje i poremećaji. Tokom studija stiče praktična znanja iz oblasti senzorike i za rad u senzornoj sobi. Stručnu praksu je odradila u Osnovnoj školi  „ Boško Buha “. Tokom studija i nakon završetka pohađala je brojne stručne seminare. Posebno ističe kurs o autizmu gde stiče znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Tokom volonterskog staža u specijalističkoj ordinaciji „ Dr Selaković“ stekla je iskustva u radu sa decom sa različitim smetnjama u razvoju. Trenutno pohađa kurs  Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje.

U radu primenjuje individualni pristup pristup svakom detetu. Njen rad se bazira na stimulaciji očuvanih funkcija kako bi se kompenzovali nedostaci u razvoju.

dr Nevena Milenković

Dr Nevena Milenković je završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije u Beogradu. Takođe je i edukant Psihihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente u okviru Udruženja dečjih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije – UDAPS (akreditovan od strane Internatinal Psychoanalytic Association). Višegodišnje iskustvo je kontinuirano sticala u radu sa decom uzrasta od 0-18 godina, sa intelektuanim poteškoćama  kao i smetnjama u drugim oblastima razvoja.

Koautor je  radova ”Work with ADHD children and their families – Serbian experience “(23rd World Congress of the International Association For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Prague)  i ”Effects of prenatal heroin exposure on child development and prevent early and late consequences”(1st International  Developmental Pediatrics Congress, Istambul, Turkey), kao i učesnik radionica (“Upotreba upitnika u dijagnostici spektra autističnih poremećaja” i “Tretman poremećaja identiteta u adolescenciji”).

Oblast na koju je posebno fokusirana su teškoće u emocionalnom ispoljavanju kod dece, separaciona ansksioznost, poremećaji pažnje i ponašanja,  adolescentna kriza, problem identiteta u adolescenciji i poremećaji ličnosti. Bavi se i savetodavnim radom sa roditeljima. U svom psihoterapijskom radu primenjuje psihoanalitički pristup i tehnike.  Učesnik je  više međunarodnih i domaćih  kongresa, seminara i radionica iz oblasti  razvojne psihijatrije i pedijatrije.

Lidija Mitrović

Diplomirani defektolog i sertifikovani senzorni terapeut, sa dugogodišnjim iskustvom u tretmanu dece sa ranim razvojnim poremećajima. Spoljni saradnik, zadužena za tretmane senzorne terapije u našoj Ordinaciji.

Marijana Ratković

Diplomirani defektolog – logoped, reedukator psihomotorike

Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2015. godine, smer logopedija. Stručnu praksu završila je u specijalističkoj ordinaciji “Dr. Selaković”, gde je sticala iskustvo u dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa govorno-jezičkim poremećajima, stekla praktična znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Pohađala je brojne stručne seminare i edukacije. Učesnik savremenog metoda u radu sa decom, Marte Meo prirodna potpora razvoju, pohađala akreditovan kurs Senzori u razvoju deteta u ordinaciji “Dr. Selaković”, a 2017. godine završava kurs Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje, i stiče zvanje reedukator psihomotorike.
Svoj rad zasniva na primeni različitih metoda i tehnika, u zavisnosti od potreba deteta.

Bojana Gavrilov

  Master defektolog-logoped                  

         Osnovne studije završila je 2011.godine, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedije. Master studije završila je 2012. godine na istom smeru. Radno iskustvo sticala je na Institutu za neurologiju, Kliničkog centra Srbije; ORL Klinika odeljenje fonijatrije; Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“. Posle završenih studija, Bojana poklanja veliku pažnju dodatnim edukacijama. Učesnik prve konferencije „The Floortime“ Centra iz Vašingtona u Srbiji i poseduje sertifikat istog. U svom radu koristi ovaj metod rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Učesnik seminara „ Digitalna manipulacija“ u Beogradu. Učesnik sertifikovanog i akreditovanog Drugog kongresa logopeda 2015.godine, u Beogradu, na kojem su teme bile „Prevencija, dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja“. Učesnik sertifikovanog stručnog predavanja čuvenog Profesora Doktora Svetomira Bojanin, tema „Saznajni proces i razvoj govora“. Učesnik savremenog metoda u radu sa decom, Marte Meo prirodna potpora razvoju, održanog u Beogradu 2016.godine, predavač prof. Silvija Philipps Reichherzer. Pohađala sertifikovane programe Ordinacije “ Dr Selaković“ : “Senzori u razvoju deteta” i “Specijalni integrativni metod u ranoj rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajima“.

Kristina Pavlović

Master defektolog-somatoped.
Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2015. godine, smer somatopedija. Master studije na istom smeru završila je 2016. godine. Tokom studija odradila je stručnu praksu u Domu za odrasla invalidna lica, Zemun i u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd. Tokom stručne prakse stekla je praktično iskustvo u dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojno-neurološkim stanjima i sindromima, kao i u rehabilitaciji odraslih invalidnih lica. Tokom volonterskog staža u specijalističkoj ordinacji „Dr Selaković“ stekla je praktična znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Pohađala je brojne stručne seminare tokom studija i nakon njihovog završetka.
U radu neguje individualni pristup svakom detetu. Svoj rad sa decom usmerava ka razvoju doživljalja objektivnog prostora, doživljaja telesne celovitosti, stimulaciji razvoja grube i fine motorike, koordinacije pokreta. Posebno interesovanje ima za oblast rane intervencije, te pohađa specijalističke studije iz ove oblasti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Melinda Stajić

Diplomirani defektolog – logoped. Diplomu osnovnih studija stekla 1999. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Pohađala brojne edukacije vezane za logopedski rad, kao i seminare iz oblasti psihologije. U svojoj dugogodišnjoj praksi bavila se razvojem i rehabilitacijom govora i jezika u okviru svih vrsta patologija kod dece i odraslih (afazije, mucanje, kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju u okviru svih razvojnih poremećaja, uključujući i autizam).

U radu primenjuje niz različitih tehnika, prilagođeno individualnim karakteristikama i potrebama deteta/odrasle osobe.

dr sci Katarina Bojović

Dr sci Katarina Bojović, dipl.def. logoped, osnovne studije završila na fakultetu za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor nauka – biološke nauke.

U Kraljevskoj pedijatrijskoj bolnici u Oslu, Norveška prošla obuku na HPLC aparatu za detekciju urinarnih peptida kao faktora rizika u nastanku poremećaja iz autističnog spektra.

Učesnik međunarodnih konferencija iz oblasti autizma i drugih razvojnih poremećaja (Rim, Varšava, Ljubljana). Koautor više radova iz oblasti primene biomedicinskih intervencija u ranoj rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajima. Autor dva rada objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21).